هنرمندان استانها توجه داشته باشند ثبت نام در جشنواره فقط و فقط توسط مدیرهنری هر استان انجام می شود.

                                     لذا برای ارسال آثار خود و شرکت در جشنواره به مدیران هنری هر استان مراجعه کنند.